Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) hizmet tahsisli tüm araçların tahsisinin iptaline karar verildiği duyuruldu. ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin bünyesindeki resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla tahsis edilmiş olan hizmet araçlarının mesai harici ve özel işlerde kullanımının önüne geçilmesi ile taşıt ve sarf malzemesi israfının sona erdirilerek harcamalarda etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlanması amacıyla, 13 Kasım 2023 2023 Pazartesi günü itibarıyla hizmet tahsisli tüm taşıtların tahsisinin iptaline ve bu tarih itibarıyla hizmet içi günlük kullanım ilkesine dayalı merkezi garaj uygulamasına geçilmesine karar verildiği açıklandı.

30 Haziran 2021 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. 17 Temmuz 2023 tarihli 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinde ise "Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak", "Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak" görev ve yetkilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildi. Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırılmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 2021 ve 2022 yılı sayıştay denetim raporları ile 2023 iç denetimi sonucu üniversite birimlerinde hizmet tahsisli olarak kullanılan araçların etkin ve ekonomik olarak kullanılmadığı saptandı. Üniversitenin resmi taşıtları ile hizmet alımı suretiyle edindiği taşıtların denetlenmesi neticesinde taşıt kanunu ve tasarruf tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine aykırı davranıldığı belirtildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'nden yapılan açıklamada, hizmet tahsisli tüm araçların tahsisinin iptaline karar verildiği duyuruldu. Yazılı olarak yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"30/06/2021 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. 17/07/2023 tarihli 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddelerinde ise "Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak", "Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak" görev ve yetkilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir. Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırılmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 2021 ve 2022 yılı sayıştay denetim raporları ile 2023 iç denetimi sonucu üniversitemiz birimlerinde hizmet tahsisli olarak kullanılan araçların etkin ve ekonomik olarak kullanılmadığı saptanmıştır. Üniversitemizin resmi taşıtları ile hizmet alımı suretiyle edindiği taşıtların denetlenmesi neticesinde taşıt kanunu ve tasarruf tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine aykırı davranıldığı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Hesap Verme Zorunluluğu” başlıklı 8. Maddesinde ise; Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda olduğu önemle vurgulanmaktadır. Üniversitemizde hizmet tahsisli tüm araçlara entegre taşıt takip sistem kayıtlarına yer verilen denetleme raporlarında, taşıtların  hizmet güzergah dışı ve mesai harici kullanım yoğunluğuna özellikle yer verilmektedir. Bazı birimlerde ise toplum yararı güdülerek hizmet amaçlı olarak tahsis edilmiş araçların optimum şekilde kullanılmadığının ve atıl durumda bekletildiğinin taşıt takip sistemiyle tespit edildiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik içermeyen taşıt tahsisinin kamu zararına neden olduğu açıktır. Belirtilen nedenlerle üniversitemiz bünyesindeki resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla tahsis edilmiş olan hizmet araçlarının mesai harici ve özel işlerde kullanımının önüne geçilmesi ile taşıt ve sarf malzemesi israfının sona erdirilerek harcamalarda etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlanması amacıyla, 13/11/2023 Pazartesi günü itibarıyla hizmet tahsisli tüm taşıtların tahsisinin iptaline ve bu tarih itibarıyla hizmet içi günlük kullanım ilkesine dayalı merkezi garaj uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir. Anılan tarih itibarıyla tüm birimlerimizde hizmet amaçlı taşıt tahsisinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen çevrimiçi taşıt talep sistemi yoluyla günlük olarak gerçekleştirmesi uygulamasına geçilecektir."

Haber Merkezi